Warmtesysteem Westland

Projectinformatie

 • Warmtebron: Geothermie en in de toekomst restwarmte uit havengebied
 • Gebiedskenmerken: Glastuinbouw en gebouwde omgeving
 • Gemeente: Westland
 • Projectontwikkelaar: Warmtenetwerk Westland

Contact

Korte omschrijving project

In het Westland is een cluster van warmtenetten in ontwikkeling die aan elkaar worden gekoppeld. De ambitie is in 2030 een capaciteit van 500MW warmte te bereiken, waarmee tweederde van de warmtevraag van de glastuinbouw in de regio Westland is ingevuld.

Ook de gebouwde omgeving in het Westland kan in de toekomst worden aangesloten. De potentie is op basis van de Transitievisie Warmte circa 67% van de woningen in het Westland, ofwel circa 28.000 woningen. Dicht bij het cluster Polanen staan 800 woningen waarvoor nu voorbereidend werk wordt gedaan om ze aan te sluiten.

Stakeholders

 • HVC Warmte BV en Capturam (onderdeel van netbeheerder Westland Infra) zijn beide voor 50% aandeelhouder in Warmtenetwerk Westland CV. Warmtenetwerk Westland CV doet de investeringen in de warmtenetten
 • De glastuinbouwsector is betrokken via coöperaties van tuinders in het gebied. Zij praten actief mee over de uitrol van het warmtesysteem
 • De gemeente Westland ondersteunt het project en heeft een coördinerende rol, onder andere bij vergunningaanvragen. De gemeente is ook de beleidsmaker op het gebied van de energietransitie in het Westland
 • WarmtelinQ is de toekomstige leverancier van restwarmte uit het havengebied van Rotterdam
 • De provincie Zuid-Holland heeft een rol als aanjager en ondersteuner van het project
 • Het ministerie LNV steunt het project om te komen tot een duurzame glastuinbouwsector in Nederland. Vanuit die beleidsambities verleent het ministerie subsidie voor bepaalde onrendabele activiteiten die wel nodig zijn binnen dit project
 • Brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland steunt het project richting de tuinglasbouwsector

Looptijd project

Het project is gestart in 2017. In 2019 volgde de aanleg van het eerste warmtenet (Trias) van wat een netwerk aan warmtenet-clusters wordt. Inmiddels zijn tientallen tuinders aangesloten op twee geothermiebronnen. De realisatie van twee nieuwe clusters (Maasdijk en Polanen) is in 2023 in volle gang en dat geldt ook voor de eerste koppelleiding tussen Trias en Maasdijk. Volgende clusters en koppelleidingen zijn in voorbereiding. Er lopen voorbereidingen om ook woningen aan te sluiten, zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De eerste woningen ontvangen in 2024 duurzame warmte uit het Warmtesysteem Westland.

Omschrijving van het gebruik van de warmtebron

Het Warmtesysteem Westland wordt gevoed door verschillende geothermiebronnen en in de toekomst ook door restwarmte van industrie uit het havengebied van Rotterdam. Het bijzondere aan dit project is dat er een netwerk ontstaat met verschillende eigenaren van warmtebronnen, namelijk zowel tuinders als het warmtebedrijf. Afnemers kunnen vervolgens zelf hun warmteleverancier kiezen. Ook de omvang maakt dit project uniek.

Leerdoelen

Kernvraag in dit project gaat over de uitvoering van het warmtenet: hoe zorg je dat materialen en capaciteit bij aannemers tijdig beschikbaar zijn? Ook de regeltechniek is een uitdaging: hoe zorg je dat een warmtesysteem dat wordt gevoed vanuit verschillende bronnen goed werkt en betrouwbaar is?