Warmtenet Noordwest

Projectinformatie

 • Warmtebron: Restwarmte uit twee datacenters, vanaf eind 2023 aangevuld met zonthermie met ondergrondse warmtebuffer
 • Gebiedskenmerken: Stadswijken in een middelgrote stad
 • Gemeente: Groningen
 • Projectontwikkelaar: Warmtestad

Contact

Korte omschrijving project

In de eerste fasen van het project zijn tot eind 2022 ca. 5.000 aansluitingen gerealiseerd. Dit zijn veelal grootschalige gebouwcomplexen met een hoog energieverbruik voor warmte en een grote mate van collectiviteit: overwegend blokverwarmers, flats met collectieve warmte-installaties, scholen, universiteit, sport/zwembad en nieuwbouwlocaties.

Doel van project warmtenet Noordwest 1 is uiterlijk eind 2026 de volgende 5.000 woningen aan te sluiten. Veel van deze appartementen/woningen hebben een eigen gasketel (individueel verketeld), wat vraagt om andere aanpassingen dan gebouwencomplexen. Hierdoor is het een grotere uitdaging om aansluiting van deze woningen aantrekkelijk en betaalbaar te houden. Ook de gestegen marktprijzen hebben invloed op de totale kosten van de aanleg van de tracés. De bijdrage vanuit het groeifonds zorgt voor een aantrekkelijk aanbod, zodat 5.000 woningen, van zowel woningcorporaties als andere gebouweigenaren, de overstap naar aardgasvrij wonen maken.

Dit zonthermiepark is het grootse park van Nederland en derde van de wereld.

Stakeholders

 • WarmteStad is een maatschappelijke organisatie, opgericht door de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen om bij te dragen aan duurzame warmtevoorziening in de stad Groningen
 • De woningcorporaties Lefier, Nijestee, De Huismeesters en Patrimonium hebben in de betreffende wijken veel huurwoningen
 • Bewoners van de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren in Groningen
 • Datacenters Bytesnet en QTS leveren restwarmte voor het warmtenet
 • Solarfields (inmiddels bekend als Novar) is leverancier van de warmte uit het zonthermieveld
 • Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen op de Zernike Campus zijn behalve grotere (toekomstige) afnemers van het warmtenet ook partners voor kennisdeling en ontwikkeling via stages, colleges, onderzoeksprogramma’s, etc.
 • Grunneger Power (GP) is de lokale energiecoöperatie van Groningen die bewoners en bewonerscollectieven meeneemt in nut en noodzaak van de energietransitie. Voor de realisatie van het warmtenet in noordwest-Groningen behartigt de organisatie de belangen van particuliere woningeigenaren en treedt ze op als hun vertegenwoordiger

Looptijd

In 2017 is gestart met de aanleg van het warmtenet. Het project liep daarna twee jaar vertraging op in verband met de veranderde keuze voor de warmtetechnologie. Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase, met verwachte afronding in 2026.

Omschrijving van het gebruik van de warmtebron

De centrale van het warmtenet ontvangt restwarmte uit de naastgelegen datacenters Bytesnet en QTS. Met warmtepompen wordt de restwarmte gebruikt om het afgekoelde water van het warmtenet op de gewenste temperatuur te brengen. De elektriciteit voor de warmtepompen komt uit de eigen elektriciteitsproductie van WarmteStad via warmtekrachtkoppeling. In het najaar van 2023 wordt het in aanbouw zijnde zonthermiepark in Dorkwerd aangesloten op het warmtenet Noordwest.

Leerdoelen

De kernvraag in dit project is: hoe kun je in een al volle ondergrond de benodigde infrastructuur aanleggen voor een warmtenet en daarbij goed samenwerken met alle betrokken partijen? Verder is participatie van bewoners van belang: zijn zij verplicht zich aan te sluiten of mogen ze zelf beslissen? Hoe zorgen we dat zoveel mogelijk bewoners willen meedoen?

‘Bij mijn werk hoort het contracteren van nieuwe klanten, zoals woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Daarnaast houd ik me bezig met beleidsontwikkeling. Daarbij spelen vragen als: hoe gaan we ons warmtenet uitrollen? Uit ervaring weet ik dat participatie veel tijd kost. Er speelt van alles in de wijken, daar moet je veel ondersteunen en vragen beantwoorden. Dat doen wij niet alleen, maar samen met onze partners in de wijk. Het is belangrijk dat meteen goed te doen door van je eerste project een succesverhaal te maken.’

Joep de Boer | Businessdeveloper bij WarmteStad